- DLACZEGO HARCERSTWO ? - FUNDAMENTALNE ZASADY HARCERSTWA
Dodane przez harclot dnia Luty 12 2013 22:09:55
DLACZEGO HARCERSTWO ? 


FUNDAMENTALNE ZASADY HARCERSTWA

Harcerstwo, tak jak cały skauting oparte jest na trzech nierozłącznych ogólnych zasadach, które reprezentują jego podstawowe prawa i reguły.
Są to:
- "Obowiązek wobec Boga",
- "Obowiązek wobec bliźnich",
- "Obowiązek wobec samego siebie".
Jak wskazują ich nazwy, pierwsza zasada dotyczy stosunku człowieka do wartości duchowych, druga odnosi się do stosunku człowieka do społeczności w najszerszym znaczeniu tego słowa, a trzecia do obowiązków człowieka wobec samego siebie.


Obowiązek wobec Boga
Obowiązek wobec Boga, jest zdefiniowany w harcerstwie/skautingu jako

"stosowanie się do zasad duchowych, lojalność wobec religii, która je wyraża i przyjęcie obowiązków stąd wynikających''
.

Trzeba zauważyć, że w odróżnieniu od nazwy, sam tekst zasady nie posługuje się słowem "Bóg", po to by stało się jasne, że to sformułowanie obejmuje również te religie, które nie są monoteistyczne, jak np. hinduizm, lub takie, które nie uznają osobowego Boga, jak np. buddyzm.

Robert Baden-Powell zapytany, kiedy religia weszła do skautingu, odpowiedział: "Religia nie weszła. Ona już jest w nim. Jest to podstawowy czynnik, stanowiący podstawę skautingu i guidingu".

Pojęcie siły wyższej jest czymś podstawowym dla harcerstwa/skautingu. Jego wychowawcze znaczenie polega na udzieleniu pomocy młodym ludziom w zrozumieniu świata materialnego i badaniu duchowych wartości życia.


Obowiązek wobec bliźnich
Pod tą ogólną nazwą kryje się wiele podstawowych nakazów ruchu, ponieważ wszystkie one dotyczą kształtowania odpowiedzialności człowieka wobec społeczności w jej różnych wymiarach. Dlatego służba innym jest definiowana jako:

- Lojalność wobec własnego kraju połączona z działaniami na rzecz lokalnego, narodowego i międzynarodowego pokoju, zrozumienia i współpracy.
- Udział w rozwoju społeczności przy uznaniu i poszanowaniu godności innych oraz integralności świata przyrody.

Pierwsze określenie dotyczy dwóch fundamentalnych pojęć ruchu skautowego: lojalności wobec własnego kraju oraz światowego braterstwa i zrozumienia. Oba zostały połączone w jednym określeniu, aby pokazać, że pojęcie lojalności wobec własnego kraju nie jest pojęciem wąskim i szowinistycznym, ale jest rozumiane w szerszej perspektywie – musi być połączone z promowaniem pokoju, zrozumienia i współpracy na wszystkich szczeblach: lokalnym, narodowym i międzynarodowym. To odzwierciedla wiernie filozofię założyciela (Roberta Baden-Powella), który napisał, że "powinniśmy, wpajając patriotyzm w naszych chłopców i dziewczęta, dbać o to, by był to patriotyzm przewyższający wąskie sentymenty, które zwykle kończą się na poziomie własnego kraju i dlatego sprzyjają powstawaniu zawiści i wrogości wobec innych. Nasz patriotyzm powinien być szerszego i szlachetniejszego rodzaju, powinien uznawać sprawiedliwość i zasadność żądań innych i prowadzić nasz kraj do przyjaźni z (...) innymi narodami świata. Pierwszym krokiem do tego celu jest utrzymanie pokoju i dobrej woli we własnym kraju przez kształcenie młodych ludzi obu płci, tak aby stało się to zwyczajem ich życia. Nie będzie wtedy zawiści miasta wobec innego miasta, klasy społecznej wobec innej klasy społecznej i sekty wobec innej sekty. Następnym krokiem jest rozszerzenie tego pozytywnego uczucia poza nasze granice, na naszych sąsiadów..." .

Od początku skauting przywiązywał dużą wagę do szerzenia braterstwa i zrozumienia wśród młodych ludzi wszystkich narodowości. Wspólne międzynarodowe zgromadzenia młodych ludzi są jedynie najbardziej widocznym przejawem środków użytych do osiągnięcia celu, którego pełniejsza realizacja dokonuje się przez codzienną działalność wynikającą z programu skautowego.

Drugie określenie – udział w rozwoju społeczności – wyraża podstawową zasadę służenia innym w szerokim zakresie. Po pierwsze, zgodnie z filozofią założyciela, służba ma być rozumiana wszechstronnie – jako wkład w rozwój społeczności. Po drugie, ten rozwój nie może odbywać się za wszelką cenę, musi opierać się na szacunku dla godności człowieka i dla integralności świata przyrody.

Pojęcie godności ludzkiej jest podstawowym nakazem społeczności międzynarodowej, określonym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Oznacza ono po prostu, że każde działanie w skautingu musi opierać się na szacunku wobec istoty ludzkiej.

Pojęcie integralności świata przyrody wyraża ideę ochrony natury, która zawsze miała dla skautingu zasadnicze znaczenie. Podkreśla, że przestrzeń życiowa rodzaju ludzkiego na ziemi i żyjące w niej organizmy tworzą ekologiczną całość, współzależny system, i że jakakolwiek krzywda wyrządzona każdej jego części oddziałuje na cały system. To pojęcie podkreśla, że człowiekowi w jego poszukiwaniach drogi rozwoju nie wolno eksploatować bogactw naturalnych w sposób, który zniszczyłby równowagę i harmonię świata natury.Obowiązek wobec samego siebie
Ta zasada została zdefiniowana jako

"odpowiedzialność za własny rozwój".

Harcerstwo/skauting opiera się nie tylko na zasadach: "służby Bogu" i "służby innym", ale także na zasadzie, że człowiek powinien przyjąć na siebie odpowiedzialność za rozwijanie swoich własnych zdolności. Jest to w pełni zgodne z celem wychowawczym ruchu skautowego, który pomaga młodym.ludziom w pełnym rozwoju ich osobowości - w procesie, który jest nazywany "ujawnianiem" osobowości. Wynika stąd bardzo ważna rola Przyrzeczenia i Prawa.


Przestrzeganie Przyrzeczenia i Prawa
Wymienione wyżej zasady, odnoszące się do duchowych, społecznych i osobistych aspektów życia, stanowią podstawowe prawa i reguły harcerstwa/skautingu. Co za tym idzie - programy wszystkich organizacji skautowych muszą stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju młodych ludzi zgodnie z tymi zasadami.

Obietnica Zucha:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Przyrzeczenie Harcerskie:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Zucha:

1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6
. Zuch stara się być coraz lepszy.

Prawo Harcerskie:

1. Harcerz służy Bogu i Polsce, sumiennie wypełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych..