Marca 30 2023 23:52:11
Nawigacja
· HKMLiK (STRONA GŁÓWNA)

· Zawody i imprezy modelarskie - dotychczasowe i przyszłe

· Fotogaleria HKMLiK

· O nas (HKMLiK)

· HKMLiK na Facebook-u

· Download
· Linki
· Kontakt

· Wykaz stron serwisu
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. - Załącznik nr 6


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r.
Poz. 440
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze
do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:


Załącznik nr 6

Modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne
o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg,
używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku

Rozdział 1
Zastosowanie
1.1. Przepisy załącznika stosuje się do modeli latających oraz bezzałogowych statków
powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg,
zwanych dalej „modelami latającymi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi”,
używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku.
1.2. Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów
pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełnienia
niektórych wymagań załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Rozdział 2
Określenia
2. Użyte w załączniku określenia oznaczają:
1) AIP Polska – publikację wydawaną przez instytucje zapewniającą służby żeglugi
powietrznej, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi
powietrznej, dotyczące Rejonu Informacji Powietrznej Warszawa (FIR Warszawa);
2) ATZ (Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniskowego;
3) D (Danger Area) – strefę niebezpieczną;
4) operator – osobę sterującą modelem latającym lub bezzałogowym statkiem
powietrznym;
5) CTR (Control Zone) – strefę kontrolowaną lotniska;
6) GND – poziom terenu (poziom ziemi);
7) MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniczego lotniska
państwowego;
8) MCTR (Military Control Area) – strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;
9) P (Prohibited Area) – strefę zakazaną;
10) R (Restricted Area) – strefę o ograniczonym ruchu lotniczym;
11) VLOS (Visual Line of Sight) – operacje w zasięgu wzroku operatora.

Rozdział 3
Odpowiedzialność
3.1. Operator:
1) zapewnia, aby każdy model latający lub bezzałogowy statek powietrzny będący w jego
dyspozycji był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub
innych użytkowników przestrzeni powietrznej;
2) wykonuje lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji
o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
3) wykonuje lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia,
w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym
statkiem powietrznym;
4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność.
3.2. Przed lotem operator dokonuje kontroli stanu technicznego modelu latającego lub
bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdza poprawność działania tego modelu
lub statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują.

Rozdział 4
Zasady wykonywania lotów
4.1. Loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS
wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:
1) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie
przy użyciu fal radiowych;
2) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni
powietrznej;
3) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
4) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami
kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR), z zastrzeżeniem pkt 4.4;
5) poza strefami R, D oraz P, z zastrzeżeniem pkt 4.4;
6) poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;
7) w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska
– za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;
8) w strefach CTR na warunkach określonych i opublikowanych w AIP Polska przez
instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej i za zgodą właściwego organu ATC.
4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1, nie stosuje się do modeli latających lub
bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty na uwięzi lub w obiektach
zamkniętych.
4.3. Operator modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, że model
ten lub statek dają pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.
4.4. W strefach D, MCTR lub MATZ dopuszcza się loty modeli latających lub bezzałogowych
statków powietrznych za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.
4.5. Przepisów pkt 4.1–4.3 nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków
powietrznych, które wykonują lot swobodny.

.
Wygenerowano w sekund: 0.00 4,554,044 Unikalnych wizyt