Harcerski Znak Balonowy (po nowelizacji regulaminu)
Dodane przez harclot dnia Lipca 07 2009 07:18:48
Regulamin Harcerskiego Znaku Balonowego  [>>> Harcerski Znak Balonowy - kapituła, rejestr]
wyjątek z uchwały GK ZHP nr 340/2022 z 15.05.2022

Nazwa Odznaki

HARCERSKI ZNAK BALONOWY ZHP (HZB)

 

 1. Zakres i stopniowanie

Preambuła

 1. Celem wyszkolenia balonowego potwierdzanego odznaką jest:

  1. popularyzacja baloniarstwa, czyli zwiększanie świadomości społecznej w zakresie teraźniejszości, historii i tradycji polskiego baloniarstwa., upowszechnianie zrozumienia aerostatyki bez napędu;

  2. specjalizacja w baloniarstwie, czyli indywidualny rozwój sprawności fizycznej oraz kompetencji ważnych dla baloniarza takich jak: spostrzegawczość i szybka reakcja; silna wola, opanowanie, odwaga; solidność i obowiązkowość oraz koleżeńskość i odpowiedzialność.

Stopnie odznak

 1. Harcerski Znak Balonowy nadawany jest w trzech klasach i poświadcza odpowiednio:

  1. III klasa – podstawowe wyszkolenia balonowe;

  2. II klasa – średnio zaawansowane wyszkolenia balonowe;

  3. I klasa – zaawansowane wyszkolenia balonowe.

 

I. Wymagania odznaki III klasy

Wymagania wstępne

  1. Jest członkiem/członkinią ZHP.

  2. Ukończył/a kurs załogantów balonowych (wg programu zatwierdzonego przez Kapitułę HZB) lub kursu pilotów balonów wolnych

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. W trakcie co najmniej półrocznego stażu:

  1. Wziął/wzięła czynny udziału w co najmniej 3 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

  2. Przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo.

 

II. Wymagania odznaki II klasy

Wymagania wstępne

  1. Jest członkiem/członkinią ZHP.

  2. Posiada odznakę III klasy

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. W trakcie co najmniej 2-letniego stażu (od uzyskania odznaki III klasy):

   1. Co najmniej trzykrotnie (w tym przynajmniej 1 raz w ostatnim roku) przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo.

   2. Wziął/wzięła czynny udział w co najmniej 10 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

   3. Wziął/wzięła czynny udział w co najmniej 10 innych lotach lub pokazach balonowych, w celu dalszego podniesienia poziomu wyszkolenia.

 

 

III. Wymagania odznaki I klasy

Wymagania wstępne

  1. Jest członkiem/członkinią ZHP.

  2. Uzyskał/a licencję pilota balonu wolnego.

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. Posiada odznakę klasy II/III lub odbył co najmniej półroczny staż, w trakcie którego:

   1. przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące baloniarstwo;

   2. wziął/wzięła czynny udział w 3 lotach lub pokazach balonowych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

 

IV. Kompetencje

Kompetencje poświadczane Odznaką

Związek Harcerstwa Polskiego zaświadcza, że osoba posiadająca Harcerski Znak Balonowy jest wykwalifikowanym załogantem lub pilotem balonu i posiada wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do popularyzowania baloniarstwa w ZHP.

 

V. Tryb

Procedura

  1. Przeprowadzenie wymaganych zajęć oraz udział w wymaganych lotach lub pokazach winno być potwierdzone w Książce Załoganta Balonowego, wydanej przed rozpoczęciem stażu przez Kapitułę. Dotyczy to także osób posiadających licencję pilota balonu wolnego. Wzór Książki Załoganta Balonowego ustala Kapituła HZB

  2. Pozytywna decyzja Kapituły Harcerskiego Znaku Balonowego jest ogłaszana w rozkazie Naczelnika ZHP
  3. Odznaka wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą do jej noszenia.

 

VI. Kapituła

Kapituła skład i sposób wyboru/powołania

  1. W skład Kapituły HZB musi wchodzić co najmniej jeden pilot balonowy z doświadczeniem szkoleniowym.

  2. Wręczenia odznaki dokonuje osoba wyznaczona przez Kapitułę Harcerskiego Znaku Balonowego.

 

VII. Wygląd

Opis wyglądu i sposobu noszenia Odznaki na mundurze

  1. Harcerski Znak Balonowy nawiązuje do odznaki obserwatora balonowego wojsk II RP.

  2. Odznaka wykonana z metalu (o wysokości 45 mm), wzorowana jest na znaku pilotów i nawigatorów balonowym wojsk II RP. Przedstawia orła z rozpostartymi skrzydłami, wspartego na kotwicy, z umieszczoną w górnej części odznaki lilijką harcerską i oplecionego wieńcem, z węzłem u dołu odznaki.

   1. III klasa – srebrna odznaka;

   2. II klasa – srebrna odznaka z pozłoconą kotwicą;

   3. I klasa – srebrna odznaka z pozłoconymi kotwicą i wieńcem

  3. Odznaka metalowa noszona jest na mundurze powyżej Krzyża Harcerskiego.

  4. Osoba posiadająca Odznakę ma prawo nosić na ubraniu ćwiczebnym (np. kombinezonie) haftowany wizerunek Znaku.

  5. Osoba posiadająca Odznakę ma prawo nosić na ubraniu cywilnym miniaturkę odznaki.

 

 

VIII. Przepisy przejściowe

 

  1. Odznaki dotychczas wydane zachowują swoją ważność

HZB

Pierwotny regulamin uchwaliła GK ZHP w dniu 30.06.2009 r. (uchwała nr 211), a następnie zmieniła: 16.05.2011 r. (uchwała nr 60), 13.03.2021 (uchwała nr 235). Obecny jest wg uchwały GK ZHP nr 340/2022 z 15.05.2022


>>> Harcerski Znak Balonowy - kapituła, rejestr